Tensi-Rekreál Sport
Ha a megszokottnál többre vágysz!
+36-70-935-3988 Kapcsolat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
2022. JANUÁR 01. NAPJÁT KÖVETŐEN MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK TEKINTETÉBEN

Tensi Kft. (továbbiakban Tensi) (székhelye és levelezési címe: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1. Tel: +36-1-345-1588, info@tensi.hu, www.tensi.hu, adószáma: 13069560-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-717213 (Fővárosi Törvényszék Cégbíróság), nyilvántartási száma: U-000390) az alábbiakban közzéteszi általános szerződési feltételekről szóló tájékoztatóját.
Engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság megnevezése: BFKH: Budapest Főváros 
Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegen- forgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919.

Vagyoni biztosítékok:
A vagyoni biztosíték területi hatálya: a Tensi Kft. által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás, valamint a belföldről belföldre történő utazások. A Tensi Kft. az
utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló többször módosított 213/1996. 
(XII.23.) Korm. rendelet szerint, (a 78/2005. (IV.28.) Korm. rendelet 3.§-aszerint) szerződést kötött az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38.Tel.(+36-1)452-35-80, ugyfelszolgalat@eub.hu.
A biztosítás kötvény száma KT-KE-869-20210922, kelte: 2021.11.02. biztosítás kezdete: 2022.01.01., a biztosítás lejárata: 2022.12.31.
Ezen vagyoni biztosíték az Utazók által befizetett részvételi díjak visszatérítésére szolgál, az utazásszervező esetleges fizetésképtelensége esetén.

A Tensi az Utazó javára szóló biztosítást is köt, amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Az Utazó javára szóló biztosítás az Utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben az utazásszervező fizetésképtelenné válna.

Biztosító neve és kötvényszáma: Európai Utazási Biztosító Zrt-vel címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel. (+36-1) 452-35-80,

ugyfelszolgalat@eub.hu.
A biztosítás kötvényszáma 2022. évre: KT-KE-869-20210922.
A Tensi katalógusában és 
www.tensi.hu honlapján meghirdetett és partner-jelzéssel ellátott utazási ajánlatok nem részei a Tensi saját szervezésű árualapjának, azokért az
adott magyar utazásszervezők tartoznak felelősséggel.

Ezen utak foglalásakor az adott utazásszervező utazási feltételei az érvényesek, és Tensi kedvezmény nemérvényesíthető.

A Costa Cruises, Carnival Cruise Line, Disney Cruise Line, European Waterways, Holland America Line,Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, Princess Cruises, Regent Seven Seas és Silversea hajóutakra és egyes Tensi saját szervezésű egyéni és csoportos utazásra vonatkozóan jelen utazási fel- tételeken kívül, a külföldi
szolgáltatók és a hajótársaságok saját rendelkezései alapján, további egyedi utazási feltételek is érvényesek (külön tekintettel a lemondási feltételekre, előleg összegének mértékére, hátralékfizetés határidejére) melyek szintén szerves részét képezik az utazási szerződésnek.

Egyes program- és szálláshely típusoknál speciális utazási feltételek (egyedi fizetési és/vagy lemondási feltételek) érvényesülhetnek, amennyiben a lföldi közreműködővel kötött szerződés ezt indokolja. A speciális utazási feltételeket Tensi az utazási ajánlat 
elkészítésével egyidejűleg írásban átadja az Utazónak.
Az utazási szerződésre a Tensi katalógusában, az utazási szolgáltatásról szóló egyéb tájékoztatójában, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló
számlában, valamint a jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 6:254.§, valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen azutazási csomagra és azutazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017(XII.28.) Kormányrendelet rendelkezései, illetőleg a jelen utazási
feltételekben foglaltak irányadóak. A hivatkozott kormányrendelet az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet bevezető rendelkezései a fogalom meghatározásokat tartalmazzák:

Utazási csomag: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás vagy üdülés részeként, ha

a) az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott vállalkozó 
állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor ez az Utazó kérésére vagy választásával összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy
b) függetlenül attól, hogy az egyes utazásiszolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre

ba) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, hogy szerződés létrejönne az Utazóval,

bb) azérintett utazási szolgáltatásokat összesített vagy egyösszegben meghatározott díj fejében kínálják vagy nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel értük,
bc) az érintett utazási szolgáltatásokat 
„csomag” vagy más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják,
bd) az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, amely alapján a vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az Utazónak, vagy
be) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző 
vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során az vállalkozó, akivel vagy amellyel az Utazó először köt szerződést, továbbítja az Utazó nevét, fizetési adatait, telefonszámát és e-mailcímét egy vagy több másik vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre;
Nem minősül utazási csomagnak:

a) a huszonnégy óránál rövidebb időtartamú utazási csomag, kivéve, ha éjszakai szállást is tartalmaz,

b) olyan utazási csomag, amelynek felkínálása vagy igénybevételének elősegítése alkalomszerűen és nonprofit alapon, kizárólag az Utazók szűk körére korlátozódóan történik,

c) több utazási szolgáltatásra vagy meghatározott időtartamra kötött keret- szerződés alapján, üzleti jellegű utak megszervezésére irányulóan, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége céljából eljáró természetes vagy jogi személy számára nyújtott utazási csomagok.

d) az utazási szolgáltatások olyan összeállításai, amelyek esetén kormány- rendelet 2. § 9. pont (utazási szolgáltatás) a), b) vagy c) alpontjában említett utazási szolgáltatásokból legfeljebb egy típust kombinálnak a 2. § 9. pont

d) alpontjában említett egy vagy több turisztikai szolgáltatással, ha azok olyan szolgáltatások, amelyek

értéke nem éri el az utazási csomag értékének huszonöt százalékát, és nem az összeállítás alapvető elemeként hirdetik őket, illetve - a hirdetés módjától függetlenül - annak nem képezik lényeges elemét, vagy

kiválasztásukra és a szerződés megkötésére csak azt követően kerül sor, hogy a 2.§ 9. pont a), b) vagy c) alpontja szerinti valamely utazási szolgáltatás teljesítése megkezdődött.

Utazási csomag megkezdése:
az utazási csomagban foglalt bármely utazási szolgáltatás nyújtásának a megkezdése;
Utazási csomagra vonatkozó szerződés:
az utazási csomag egészére vonatkozószerződés, vagy ha azutazási csomag 
nyújtására többönállószerződés alapján kerül sor, valamennyi olyan szerződés, amely azutazási csomagban foglalt utazási szolgáltatások nyújtására irányul;
Utazási szolgáltatás:

a) a személyszállítás,

b) a nem lakáscélú szállásnyújtás, amely nem képezi lényeges elemét valamely személyszállítási szolgáltatásnak,

c) személygépkocsinak, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet szerinti gépkocsinak vagy motorkerékpárnak a kölcsönzése, valamint

d) bármely olyan egyéb turisztikai szolgáltatás, amely nem képezi lényeges elemét az a)-c) pont szerinti valamely utazási szolgáltatásoknak, így különösen kulturális eseményen való 
részvétel biztosítása, kiállításon, vásáron, koncerten való részvétel biztosítása, sportesemény látogatásának biztosítása, sportfelszerelés szabadidős célúkölcsönzése, síbérlet biztosítása, kirándulásokon való részvétel biztosítása, élményparkokba való belépés biztosítása, idegen- vezető szolgáltatás nyújtása,
Utazásiszolgáltatásegyüttes: ugyanazon utazáshoz vagy üdüléshez igénybe vett, legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás, amely nem alkot utazási csomagot, és az egyes utazási 
szolgáltatókkal önálló szerződések megkötését eredményezi, ha a vállalkozás
a) értékesítési helyének egyetlen alkalommal történő felkeresése vagy azzal való kapcsolatfelvétel során elősegíti az Utazók számára az egyes utazási szolgáltatások külön-külön való kiválasztását és kifizetését, vagy

b) célzott módon elősegíti legalább egy további utazási szolgáltatásnak egy másik vállalkozótól való igénybevételét, feltéve, hogy ez utóbbi vállalkozóval az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre;

Nem minősül szolgáltatásegyüttesnek:

a) a huszonnégy óránál rövidebb időtartamú utazásszolgáltatásegyüttesek, kivéve, ha ezek éjszakai szállást is tartalmaznak,

b) olyan utazási csomagra, amely felkínálása, és amely igénybevételének elősegítése alkalomszerűen és nonprofit alapon, kizárólag az Utazók szűk körére korlátozódóan történik,

c) olyan utazási szolgáltatásegyüttesek, amelyeket több utazási szolgálta- tásra vagy meghatározott időtartamra kötött keretszerződés alapján, üzleti jellegű utak megszervezésére irányulóan a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti 
tevékenysége céljából eljáró természetes vagy jogi személy számára nyújtottak.
d) ha a kormányrendelet 2. § 9. pont a),b) és c) alpontja szerinti 
utazási szolgáltatásokból legfeljebb egytípusnak és a 2.§ 9. pont d) alpontja szerintiegy vagy több turisztikai szolgáltatásnak az igénybevételére kerül sor, ha ez utóbbi szolgáltatások nem teszik ki jelentős hányadát az utazási szolgáltatásegyüttes értékének huszonöt százalékát a szolgáltatások összesített értékének, és nemazutazás vagy szolgáltatások lényeges elemeként hirdetik őket, illetve a hirdetés módjától függetlenül annak nem képezik
lényeges elemét.

1. Az utazási szerződés
A) utazási szolgáltatásokra kötött szerződés

1.1. Az Utazó a Tensi utazási szolgáltatásait bármely Tensi utazást értékesítő (utazást szervező vagy utazást közvetítő) irodában megrendelheti. Azutazási szerződésérvényesen az Utazók ésTensi között akkor jön létre a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint , amikor az Utazó által megrendelt utazási
szolgáltatásoknak a katalógusban, illetve egyéb tájékoztatóban alkalmazott megjelölését, a teljesítés időpontját, az ellenértékét és a fizetési határidőt rögzítő, az utazási iroda által kiállított visszaigazolást/utazási szerződést az Utazó aláírta, és az utazási 
iroda az Utazó által megrendelt utazási szolgáltatásokat az Utazó foglalási számának közlésével vissza- igazolta, és az előleg befizetésre került.
A Tensi felhívja az Utazó/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi díj (teljes részvételi díj) utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. A Tensi külön felhívja az Utazó/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mind addig, amíg a szerződés nem lép hatályba, addig azutazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség. Amennyiben az Utazó/megrendelő utazásközvetítőnél fizette be az előleget/részvételi díjat, úgy jogosult az utazásszervezőnél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az utazásszervező bankszámlájára.

Jogi személy esetében az aláírási jogosultsággal rendelkező személy aláírása szükséges, amely jogosultságát aláírási címpéldánnyal köteles igazolni. Ha a Tensi a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Tensi az Utazót jelentkezésének feltételnélküli
elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az Utazó 
jelentkezését Tensi bármikor visszamondhatja és a befizetett előleget visszafizeti. A Tensi az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós adathordozón az Utazó rendelkezésére bocsátja a szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást. Ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére a felek együttes fizikai jelenlétében kerül sor, az Utazó jogosult a szerződés nyomtatott példányára is.
A Tensit nem terheli szerződéskötési kötelezettség. A Tensi az Utazóval/meg- rendelővel történő szerződés megkötését indokolás nélkül elutasíthatja.

1.2. Ha az Utazó nem személyesen jár el (jelentkezés, 
előleg fizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni azutazásiszerződés létre- hozásakor.
Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az Utazó (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt a Tensi felé szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt
meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (Utazó) válik. megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel
kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utazónak) haladéktalanul átadni. Amennyiben azeljáró személymeghatalmazást nem csatol, az esetleges
jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, a Tensit ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes jogi és anyagi

felelősséggel tartozik. 
Az utazási csomagra vonatkozó szerződés tartalma
1.3. A Tensi az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós adathordozón az Utazórendelkezésére bocsátja a szerződés
egypéldányát vagy az arról szóló visszaigazolást. Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötésére a felek együttes fizikai jelenlétében kerül sor, az Utazó jogosult a
szerződés nyomtatott példányára.

1.4. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 14. pontja szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a Tensi az utazási csomagra vonatkozó szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást papíron vagy 
ha az Utazó ehhez hozzájárul más tartós adathordozón bocsátja az Utazó rendelkezésére.
1.5. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve a szerződés vissza- igazolása magában foglalja megállapodás teljes tartalmát, különösenkormányrendelet 14. § (2) bekezdés a)-h) pontjaira kiterjedő tájékoztatást az alábbiak szerint:

az úti cél vagy úti célok, az útvonal és a tartózkodás időtartama, időpontokkal megjelölve, valamint ha a szállás is az utazási csomagrészét képezi, a csomagba tartozó éjszakák számának a megjelölése,

a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja és ideje, közbenső megállók időtartama és helye, valamint a
közlekedési csatlakozások,

ha a pontos időpont nem került meghatározásra, az indulás és a visszaérkezés megközelítő időpontja,

a szállás helye, főbb jellemzőinek megjelöléseivel és lehetőség szerint a célország szabályai szerinti turisztikai osztályba sorolása,

az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás (étkezési rend),
a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások,
ha valamely utazási szolgáltatás csoportosan vehető igénybe, ennek megjelölése, valamint ha előre megállapítható, a csoport létszámának megjelölése,

ha az Utazó szóbeli kommunikáció útján vehet igénybe egyéb turisztikai szolgáltatásokat, annak megjelölése, hogy mely nyelven nyújtják az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat, 
annak megjelölése, hogy az utazás vagy üdülés alkalmas-mozgásában korlátozott személyek számára, illetve az Utazó kérésére tájékoztatás arról, hogy az ő egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára az utazás vagy üdülés,
azutazásszervező, illetve azutazási csomag 
utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az utazásközvetítő neve, címe, telefonszáma, valamint - ha
rendelkezik ilyennel - e-mail-címe, valamint arra vonatkozó 
tájékoztatás, hogy az Utazóval szerződő fél utazásszervezői vagy utazásközvetítői minőségben jár-e el, az utazási csomagteljes díja adókkal együtt, és minden további díj, illeték és egyéb költség, illetve ha ezek a költségek észszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor
annak megjelölése, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az Utazónak kell viselnie,
a fizetési feltételek, ideértve azt az összeget vagy a díj százalékban megadott azon részét, amelyet előlegként kell befizetni, valamint a fennmaradó díj rendezésének ütemezését, illetve az Utazó által fizetendő vagy biztosítandó pénzügyi biztosíték,
az a minimális Utazólétszám, amely azutazási szolgáltatás nyújtásának feltétele, valamint annak a határidőnek megjelölése, amely alatt azutazás- szervező - az utazási
szolgáltatás megkezdése előtt - a minimális Utazólétszám el nem érése esetén az utazási szerződést felmondhatja,
tájékoztatás az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, ideértve a vízumkérelmek elbírálási idejének hozzávetőleges megjelölését, valamint az egészségügyi előírásokra vonatkozó tájékoztatást, tájékoztatás az Utazó felmondása esetén fennálló költségekről, illetve baleset, betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosításról,
az arra vonatkozó információ, hogy az Utazó az utazási csomag megkezdése előtt megfelelő bánatpénz, vagy adott esetben az utazásszervező részéről felszámított egységes bánatpénz ellenében bármikor jogosult felmondani a szerződést.

Továbbá az alábbiakat:
az Utazó által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó azon
különleges igényeket, amelyeket a Tensi elfogadott,

a Tensi arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy felelős a
szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő
teljesítéséért, valamint, hogy az utazásszervező köteles
segítséget nyújtani az Utazószámára, ha azutazás során nehéz
helyzetbe kerül,

a fizetésképtelenséggel szembeni védelemnyújtásáért
felelősbiztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a
megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel a Tensi az előírt
kötelező biztosításra, valamint vagyoni biztosítékra
vonatkozóan szerződést kötött, továbbá erre a célra kijelölt
hatóság nevét és elérhetőségét,

a Tensi helyi képviselőjének, egy kijelölt kapcsolattartó
pontnak vagy egyéb szolgáltatónak a nevét, székhelyét,
telefonszámát, e-mail-címét, továbbá ha rendelkezik
ilyennel faxszámát, annak érdekében, hogyha az Utazó
nehéz helyzetbe kerül, illetve az utazási csomaggal kapcsolatban
általa észlelt szerződésszegésről panaszt kíván tenni, az
utazásszervezővel való gyors és hatékony kommunikáció
biztosítva legyen,

ha szülő, vagy törvényes képviselő kísérete nélkül kiskorú
utazik szállást is tartalmazó utazási csomagra vonatkozó
szerződés alapján, tájékoztatást a kiskorúval vagy a kiskorú
tartózkodási helyén tartózkodó, a kiskorúért felelős személlyel
való közvetlen kapcsolat létesítésének módjáról,

arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az Utazó köteles
haladéktalanul jelezni az utazásszervező részére az utazási
csomaggal kapcsolatban észlelt szerződésszegést,

tájékoztatást a rendelkezésre álló panaszkezelési vagy
vitarendezési eljárásokról,

tájékoztatást az Utazót megillető szerződésátruházási
jogról.

1.6. A Tensi köteles az utazási szolgáltatás megkezdése előtt
megfelelő időben, az utazási szolgáltatás igénybevétele előtt
az Utazórendelkezésére bocsátani az utazási szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges nyugtákat, utalványokat, Utazó
nevére szóló biztosítási kötvényt, menetjegyeket, valamint az
indulás tervezett időpontjára, az Utazó felvételének
időpontjára, a közbenső megállók, a csatlakozások, és az
érkezés tervezett időpontjára vonatkozó tájékoztatást.

Az utazási csomagra vonatkozó szerződések és az utazási
szolgáltatás- együttesre vonatkozó szerződések
közösszabályai

1.7. A vállalkozó felel a foglalási rendszer ellenőrzési körében
bekövetkezett technikai hibákért, valamint - ha utazási
szolgáltatásegyüttes részét képező utazási szolgáltatások
foglalását is vállalta - a foglalás során elkövetett hibákért. A
vállalkozó nem felel azokért a foglalási hibákért, amelyek az
Utazó közrehatása folytán következtek be, vagy amelyeket
elháríthatatlan és rendkívüli körülmények okoztak.

1.8. Ha az utazásszervező, illetve az Európai Gazdasági Térségen
kívül talál- ható utazásszervező esetén a valamely tagállamban
letelepedett utazásközvetítőkártérítést fizet, díjengedménytad
vagy eleget tesz az e rendelet szerinti egyéb
kötelezettségének, jogosult bármely olyan harmadik féllel
szemben megtérítési igénnyel fellépni, aki közrehatott a
kártérítést, a díjengedményt vagy az egyéb kötelezettséget
kiváltó esemény bekövetkeztében.

1.9. Az utazási csomag utazásszervezője, illetve az utazási
szolgáltatás- együttes igénybevételét elősegítő kereskedő
olyan tartalmú nyilatkozata, amely szerint kizárólag az utazási
szolgáltatás nyújtójaként, közvetítőként vagy más minőségben
jár el, illetve amely szerint valamely utazási csomag vagy
utazási szolgáltatásegyüttes nem minősül utazási csomagnak,
illetve utazási szolgáltatásegyüttesnek, nem mentesíti az
utazásszervezőt, illetve az utazási szolgáltatásegyüttes
igénybevételét elősegítő kereskedőt az e rendelet szerinti
kötelezettségek teljesítése alól. Az Utazó nem mondhat le az
utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre
vonatkozó szerződés alapján őt megillető jogokról. A
joglemondó nyilatkozat semmis. Semmis az Utazó és a vállalkozó
közötti olyan megállapodás, illetve az Utazó által tett olyan
jognyilatkozat, amely közvetlenül vagy közvetve azt
eredményezi, hogy az Utazó a jogszabályból, illetve az utazási
csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó
szerződésből eredő jogairól lemond, vagy amely e jogok

korlátozását eredményezi, illetve amelyek célja, hogy
megkerülje e rendelkezések alkalmazását. A semmisségre az
Utazó érdekében lehet hivatkozni.

1.10. A Tensi, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn
keresztül történő nyújtásának esetén a Tensi mellett az
utazásközvetítő az Utazó szerződési nyilatkozatának megtétele
előtt köteles általános tájékoztatást nyújtani az Utazónak a
kormányrendelet 1. vagy a 2. mellékletében foglalt tájékoztató
formanyomtatványon.

1.11. A Tensi, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn
keresztül történő nyújtásának esetén a Tensi mellett az
utazásközvetítő az Utazó szerződési nyilatkozatának
megtétele előtt a fenti bekezdésben foglaltakon túl - ha
az utazási csomagban foglalt utazási szolgáltatás
jellegéből adódóan szükséges tájékoztatást nyújt az 1.5.
pontban felsoroltakról.

1.12. Telefonon kötött utazási csomagra vonatkozó szerződés
esetén a Tensi vagy az utazásközvetítő az Utazónak általános
tájékoztatást nyújt a kormány- rendelet 2. mellékletében foglaltak
szerint, valamint tájékoztatja az Utazót a

1.11. pontjában foglaltakról.

1.13. A kormányrendelet 2. § 6. pont b) alpont be) alpontjában
meghatározott utazási csomagok esetén Tensi, valamint azon
vállalkozó, akinek részére az adatokat továbbították, az Utazó
szerződési nyilatkozatának megtétele előtt külön-külön
tájékoztatja az Utazót az 1.5. pontjában foglaltakról. Ezzel
egyidejűleg Tensi is általános tájékoztatást nyújt a kormányrendelet

3. mellékletében foglalt tájékoztató formanyomtatványon.

1.14. Az Utazóval a kormányrendelet 14. § (2) bekezdés a), c), d) e),
valamint h) pontja szerint közölt feltételek az utazási csomagra
vonatkozó szerződés lényeges részét képezik és kizárólag a
szerződő felek kifejezett hozzájárulása esetén módosíthatók. A
Tensi vagy utazásközvetítő az utazási csomagra vonatkozó
szerződés megkötése előtt világos, közérthető és kifejezett módon
közli az Utazóval a szerződéskötést megelőzően nyújtott
tájékoztatást érintő változásokat. Ha a Tensi vagy az
utazásközvetítő az Utazó szerződési nyilatkozatának megtétele
előtt a további díjakra, illetékekre vagy egyéb költségekre
vonatkozó, a kormányrendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti tájékoztatásikötelezettségének nem tesz eleget, az
Utazó nemköteles megfizetni ezeket a többletköltségeket.

1.15. Az utazási szolgáltatásegyüttesre kötöttszerződés esetén az
utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő -
ideértve azt a vállalkozót is, aki valamely tagállamban nem minősül
letelepedettnek, de tevékenysége valamely tagállamba irányul - az
Utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt világos,
közérthető és kifejezett módon tájékoztatást ad arról, hogy

a) az Utazót nem illetik meg az e rendeletben kizárólag azutazási
csomag tekintetében biztosított jogok, és minden szolgáltató
önállóan felel az általa nyújtott szolgáltatás megfelelő
teljesítéséért, valamint

b) az Utazó az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján jogosult a
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre.

1.16. Az 1.15. foglaltak teljesítése érdekében az utazási
szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő az Utazó
részére szóló tájékoztatást a kormányrendelet 4. mellékletében
foglalt tájékoztató formanyomtatványon adja meg. Ha valamely
szolgáltatásegyüttes esetén a 4. mellékletben foglalt egyik
formanyomtatvány sem alkalmazható, az azokban foglaltakkal
egyen- értékű tájékoztatást kell nyújtani. Az Utazó és azutazási
szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőtől
eltérő vállalkozó közötti szerződés- kötéseseténez
utóbbivállalkozóköteles tájékoztatni az utazási szolgáltatás-
együttesre vonatkozó szerződés megkötéséről az utazási
szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő vállalkozót.

1.17. A Tensi a tájékoztatóban foglaltaktól való kivételesen
indokolt esetekben eltérés jogát kifejezetten fenntartja, és
vállalja, hogy a változásokat a szerződés megkötése előtt az
Utazóval írásban közli. A Tensi által korábban közzétett
adatokban történt esetleges változásokról, mint pl. az utazás
idő- tartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, a
teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan Tensi
írásban tájékoztatót küld az utazás előtt, vagy személyesen közli
azokat az Utazóval. Tensi fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely)
kategórián belüli változtatására, csoportos utazások esetében a
programok sorrendjének változtatására indokolt esetekben,
valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való
felcserélésére rendkívüli esetekben.

1.18. A katalógusban található általános információk, a lefoglalt út
részletes leírása, a visszaigazolás/utazási szerződés tartalma és
ezen utazási feltételek az utazási szerződés tartalmát képezik
úgy a katalógusokban, mint a más módon közzétett utazási
szolgáltatásokra történőszerződéskötés esetén.

2. Fizetési feltételek

2.1. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő
szolgál- tatások (alapszolgáltatások és járulékos szolgáltatások) díját,
a Tensi szervezési költségét, az útlemondási biztosítást (kivéve
hajóutak, belföldi utazások, síutak, nemzetközivonatjegyek,
egyes egyéniidegenforgalmi szolgáltatások és a nem utazási
csomagban vásárolt menetrendszerinti repülőjegyek), továbbá
az árrés ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díj nem
tartalmazza a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb
kötelező terheket (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási
díj, kikötői- és repülőtéri illeték). Amennyiben a szerződő fél jogi
személy és nem végfelhasználó, úgy az áfatörvény értelmében
az idegenforgalmi szolgáltatás árára +27% általános forgalmi
adót kell felszámítani, mely összeget a katalógusban vagy a
honlapon szereplő, illetve szórólapon meghirdetett részvételi
díjak ára nem tartalmaz. A kedvezmények a Tensi saját
szervezésű, teljes árú utazások alapszolgáltatásainak díjából
érvényesíthetők. A kedvezmények nem vonatkoznak a
kedvezményes ajánlatokra, a járulékos szolgáltatásokra (illeték,
felárak, vízumdíjak, biztosítások), valamint repülőjegy

megrendelésekre. Tensi által meghirdetett kedvezményes
ajánlatok és a különböző kedvezmények nem vonhatók össze.
Tensi fenntartja magának a jogot, hogy esetenként
kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen
meg olyan árakon, amelyek katalógusában nem szerepeltek. Ez
nem módosítja a már előleggel vagy teljes befizette díjú utazások
mindkét fél (Utazó és Tensi) által elfogadott feltételeit. Ez
esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötésben
meghatározott részvételi díj.

2.2. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés
megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb negyven
százaléka befizetendő. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a
közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb
kötelezettséget a Tensire. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó
szerződés alapján fizetendő teljes díj - részvételi díj, valamint a
kormányrendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adó, illeték és
egyéb kötelező terhek összegének megfizetését az Utazó az
utazás megkezdése előtt legkésőbb a 30. naptári napig, csoportos
körutazásoknál és városlátogatásoknál a 35. naptári napig köteles
befizetni külön felhívás nélkül, kivéve azt az esetet, amikor az
adott útra vonatkozó szerződés-kiegészítés ennél korábbi/későbbi
határidőt ír elő. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30.,
csoportos körutazásoknál és városlágotatásoknál a 35. naptári
napon belül történik, akkor a részvételi díj 100%-át kell befizetni a
Tensi számlájára.

Hajóutak esetében jelentkezéskor a részvételi díj 40%-át kell
előlegként befizetni, kivéve, ha a hajótársaság magasabb összeget
határoz meg. A fennmaradó összeget az Utazó azutazás
megkezdése előtt legkésőbb a 35. naptári napig köteles befizetni
külön felhívás nélkül, kivéve azt az esetet, amikor az adott
hajóútra vonatkozó szerződés-kiegészítés ennél korábbi/későbbi
határidőt ír elő. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 35. ill. a
hajótársaság által meg- határozott naptári napon belül történik,
akkor a részvételi díj 100%-át kell befizetni a Tensi számlájára.

2.3. A Tensi az utazási szolgáltatásra és az utazási csomagra
vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díjat legkésőbb húsz
nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt felemelheti. A
díjemelésről és annak indokáról húsz nappal azutazási szolgáltatás
megkezdése előtt Tensi értesíti az Utazót. A Tensi a díjemelésről
való tájékoztatást tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával,
illetve a számítások feltüntetésével, világos és közérthető módon
adja meg. A díj emelésére kizárólag:

a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás
költségei,

b) azutazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt
részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt
nem vevő harmadik felek által kivetettadó, illeték és egyéb
kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj,
repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetébenirányadódevizaárfolyamok
változása miatt kerülhet sor.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek
emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan meg kell
határozni a módosított díj számításának módját.

2.4. Ha az 2.3. bekezdés szerinti díjemelés mértéke az Utazó által
fizetendő teljes díj nyolc százalékát meghaladja, úgy az Utazó
jogosult

a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy bánatpénz megfizetése
nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

2.5. Az Utazó díjengedményre is jogosult azon költségek
tekintetében, amelyek a 2.3. pont a)-c) pontjában foglalt
költségeknek a szerződéskötést követően, de azutazási csomag
megkezdése előtt bekövetkezőcsökkenéséből erednek.
Díjengedmény esetén a Tensi jogosult az Utazónak
visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült
adminisztratív költségeket. Az Utazó kérésére a Tensi e
költségeket igazolja.

2.6. A Tensi az utazási csomag megkezdése előtt az utazási
csomagra vonatkozó szerződési feltételeinek egyoldalú
módosítására jogosult, amennyiben

a) a változás nem jelentős, és

b) a Tensi a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon,
tartós adathordozón tájékoztatja az Utazót.

2.7. Tensi a teljes részvételi díj befizetése ellenében a
szolgáltatások igény- bevételére jogosító részvételi jegyet ad át az
Utazónak, amelyet az utazás megkezdése előtt a Tensi
megbízottjának be kell mutatni, ellenkező esetben az Utazó az
utazáson nem vehet részt. Csoportos utazások során az Utazó a
Tensi útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett
szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe,
amennyiben a programra a helyszínen még lehetséges a
jelentkezés.

2.8. A Tensi által a katalógusában, a
www.tensi.hu oldalon és
szórólapokon meghirdetett egyéni és csoportos ajánlatok a
szabad helyek függvényében vagy visszavonásig érvényesek.

A hajótársaságok és egyes külföldi beszállítók speciális árképzése
miatt a katalógusban, ill. a
www.tensi.hu oldalon feltüntetett,
tengeri hajóutakra és egyes külföldi szolgáltatásokra vonatkozó
árak csupán tájékoztató jellegűek. A hajótársaságok és egyes
külföldi szolgáltatók fenntartják a jogot az árak értesítés nélküli
módosítására. A kiválasztott hajóútra és egyes külföldi
szolgáltatásokra vonatkozóan mindenkor a hajótársaságok, illetve a
külföldi beszállítók online foglalási rendszerében található árakat
kell érvényesnek tekinteni. Hivatalos ajánlatnak csak az
ajánlatkérést követően elkészített, konkrét hajóútra vagy egyéb
utazási szolgáltatásra vonatkozó és opciós foglalást is tartalmazó
írásbeli ajánlat minősül.

3. Utazó felmondási és módosítási joga, a szerződés átruházása

3.1. Az Utazó az utazási szolgáltatásra és az utazási csomagra
vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szerződést
bármikor felmond- hatja. Az utazási zolgáltatásra vonatkozó
szerződésben az Utazó felmondása esetére a Tensi bánatpénzt köt
ki, melynek mértéke a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.

3.2. Az Utazó az alábbi mértékű és indokolt bánatpénz
3
megfizetésére köteles. Egyéni utazás esetén az Utazónak az
alábbi lemondási költség/bánatpénz megfizetése mellett
bármikor jogában áll azutazást lemondani. A fizetendő összeg, a
részvételi díj százalékában:

60-30 nappal indulás előtt: 10%

29-15 nappal indulás előtt: 40%

14-6 nappal indulás előtt: 50%

5-3 nappal indulás előtt: 75%

2-0 nappal indulás előtt: 100%

Csoportos utazások esetén az Utazónak az alábbi lemondási
költség/bánat- pénz megfizetése mellett bármikor jogában áll
azutazást lemondani. A fizetendő összeg európai csoportos
utazások esetében a részvételi díj százalékában:

60-35 nappal indulás előtt: 10%

34-15 nappal indulás előtt: 75%

14-0 nappal indulás előtt: 100%.

A fizetendő összeg Európán kívüli csoportos utazások esetében a
részvételi díj százalékában:

60-35 nappal indulás előtt: 10%

34-21 nappal indulás előtt: 85%

20-0 nappal indulás előtt: 100%.

Egyéni és csoportos utazások lemondása esetén a lemondási
költség/bánatpénz-köteles rész nem tartalmazza az
átalánymunkadíj, a fakultatív programok, a fakultatív ellátás, a
kifizetett vízumdíj és a repülőtéri illeték összegét. Az
útlemondási biztosítás teljes összege vissza nem téríthető.

Egyes külföldi szolgáltatók szolgáltatásai, valamint a diszkont és
egyes menetrendszerinti légitársaságok járataira szervezett utak
esetén a repülőtéri illeték és egyes szolgáltatások részei a
lemondási költség/bánatpénz-köteles részvételi díjnak.

Egyéni hajóút esetén az Utazónak a hajótársaságok kiegészítő
utazási feltételeiben meghatározott lemondási
költség/bánatpénz megfizetése mellett bármikor jogában áll az
utazást lemondani.

Csoportos hajóutak eseténaz Utazónak a csoportos hajóutakra
vonatkozó kiegészítőutazásifeltételeiben meghatározott lemondási
díj/bánatpénzmegfizetése mellett bármikor jogában áll az utazást
lemondani.

Egyéni és csoportos hajóutak lemondása esetén a lemondási
költség/bánatpénz-köteles rész nem tartalmazza az
átalánymunkadíjat, a fakultatív programok, a fakultatív ellátás
és a repülőtéri illeték összegét. Az útlemondási biztosítás teljes
összege vissza nem téríthető.

Csoportos hajóutakra speciális foglalási- és lemondási feltételek
vannak érvényben. A hajóút, ill. a menetrend szerinti
repülőjegyek módosítása, törlése, vagy a hajóút, ill. a repülőjegy
árának esetleges visszatérítése az adott hajótársaság, ill.
légitársaság szabályozása és a kifizetett díjtétel feltételei szerint
történik. Jegyvásárláskor a nem visszatéríthető repülőjegyek
mellé ajánljuk fakultatív útlemondási biztosítás megkötését.

Külföldi esküvői csomagokra és nászutakra speciális foglalási és
lemondási feltételek vannak érvényben. A külföldi esküvők
módosítása, törlése az adott külföldi szálloda vagy szolgáltató
szabályozása és a kifizetett díjtétel feltételei szerint történik.

Érvényes utazási szerződéstől bármely időpontban, bármely
okból történő elállás esetén az Utazó a lemondás
adminisztrációja miatt felmerült átalánymunkadíjat köteles
megfizetni, melynek összege: 5 000 Ft/fő + 27% áfa.

Ünnepi időszakokban (húsvét, karácsony, szilveszter, Mikulás)
Tensi a jelen feltételekben meghatározott bánatpénzen felül 10
000 Ft/fő + 27% áfa munkadíjat számol fel. A díj összege az
útlemondási biztosítás káralapjának nem képezi a részét.

Repülővel történő utazástól való elállás esetén a repülőjegy
árának visszafizetése a repülőjegy típusa alapján kizárólag a
légifuvarozó és az Utazó között létrejött légi személyszállítási
szerződésben meghatározott hányadát kizárólag a légifuvarozó
által történt visszafizetés után, a jegykiállító iroda 5 000 Ft/jegy
+ 27% áfa költségének levonásával téríti vissza az Utazónak.

Repülővel történő utazás esetén Tensi felhívja az Utazó
figyelmét, hogy a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet alapján a
légit személyszállítási szerződés a Tensi és az Utazó között
megkötött utazási szerződéstől függetlenül, minden esetben
kizárólag az Utazó és a légitársaság között jön létre.

A Tensi e pontban részletezett lemondás esetében megtéríti az
Utazó által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként
befizetett teljes díj bánatpénzzel és átalánymunkadíjjal
csökkentett értékét. Az Utazó részére való megtérítést
haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó
szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni.
Ha az Utazó bankkártyával fizette ki a részvételi díjat, és az út
lemondásra kerül, akkor a lemondási feltételek szerinti
visszatérítésből a bankkártya kezelési költsége levonásra kerül.

3.3. Az Utazóazutazási csomagmegkezdését megelőzően
bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási
csomagra vonatkozó szerződést, ha acélállomás a külpolitikáért
felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az
„utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket
megjelölő felsorolásba felvételre került. Ebben az esetben az
Utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj
visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem
követelhet.

3.4. Ha az Utazó az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek
hiánya, illetve a hatóságkizáró határozata miatt nem tud elutazni,
vagy ha ugyanezen ok miatt az Utazónak ugyanezen utazásra
jelentkező házastársa, gyermeke, szülője vagy testvére lemond, a
lemondás miatt a 3.2. pontszerinti

3.5. lemondási díj/bánatpénz összegét tartoznak megfizetni.

3.6. Szilveszteri vagy kiemelt időszaki (ünnepek, nemzetközi
sportesemény, kiállítás vagy vásár) foglalás esetén speciális
lemondási díjak/bánatpénz kerülhet kikötésre, melyről a Tensi
az Utazót tájékoztatja és tartalmazni fogja azt a létrejött
szerződés is.

3.7. Az Utazó jogosult az utazási csomagra vonatkozó
szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan

személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi
feltételnek megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az
utazási csomag megkezdése előtt észszerű időn belül, tartós
adathordozón értesíti. Az utazási csomag megkezdése előtt
legalább hét nappal történő értesítést minden esetben
észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni. Egyes
esetekben előfordulhat, hogy az utazási csomag átruházási
szándékának időpontjában valamely szolgáltató (légitársaság,
hajótársaság, szállodai szolgáltató) már átruházási költségek
megfizetése mellett sem tud férőhelyet biztosítani, így ebben az
esetben az Utazó nem tud élni átruházási jogával. Az utazási
szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél
egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj,
valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek,
díjak és egyéb költségek megfizetéséért. A Tensi tájékoztatja a
szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről.

Ezek a költségek nem lehetnek aránytalanok és nem
haladhatják mega Tensinek az utazási csomagra vonatkozó
szerződés átruházásából eredő tényleges költségeit. Az utazási
szerződés átruházásából eredőtovábbi illetékekre, díjakra és
egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat az utazásszervező a
szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

4. A Tensi elállása

4.1. A Tensi kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani
az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni
az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes
díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a
szerződésben meghatározott minimális létszámot és az
utazásszervező a szerződés felmondásáról a szerződésben
meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint
értesíti az Utazót:

húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat
napnál hosszabb utak esetén,

hétnappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és
hat nap közötti időtartamú utak esetén,

negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a
két napnál rövidebb utak esetén,

b) a Tensit elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a
szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az
utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utazót a szerződés
felmondásáról.

Tensi a fenti esetben megtéríti az Utazó által vagy nevében az
utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az Utazó
részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbbaz utazási
csomagra vonatkozó szerződés fel- mondását követő 14 napon
belül teljesíteni. Ha az Utazó bankkártyával fizette ki a részvételi
díjat, és az út lemondásra kerül, akkor a lemondási feltételek
szerinti visszatérítésből a bankkártya kezelési költsége levonásra
kerül.

4.2. Amennyiben a 2.2. pontban megjelölt időpontig az Utazó nem
egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, Tensi külön értesítés nélkül
elállhat a szerződéstől, és azt tárgytalannak tekintheti.

4.3. Ha a Tensi nem az Utazó érdekkörében felmerült okból
mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is,ha az úti cél
vagy az ahhoz vezetőútvonal olyan területet érint, amely- az
utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését
követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási
célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre
kerül,

a) az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű
helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

b) ha a Tensi az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás
nyújtására nem képes vagy az Utazó a felkínált helyettesítő
szolgáltatást nem fogadja el, a Tensi köteles a teljes befizetett
díj azonnali visszafizetésére.

Ha az a) pont szerinti helyettesítőszolgáltatás az eredetinél
alacsonyabb értékű, a Tensi köteles a díjkülönbözetet az Utazónak
megtéríteni.

4.4. Ha az utazási csomag meg kezdése előtt a Tensi
jelentősen megváltoztatja a kormányrendelet 14. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti valamely utazási szolgál- tatás lényeges elemét,
vagy nem tudja teljesíteni a 17. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
elfogadott különlegesigényeket, az Utazó 3 napon belül-
jogosult

a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy

b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó
szerződést felmondani.

Ha az Utazó felmondja az utazási csomagra vonatkozó
szerződést, és a Tensi másik utazási csomagot ajánl fel, annak
elsősorban azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagnak
kell lennie. Az Utazó- a 27. §(2) és (3) bekezdésére figyelemmel -
a szerződés megszűnéséből eredő kára megtérítésére jogosult.

4.5. A Tensi indokolatlan késedelem nélkül, világos, közérthető
és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az
Utazót

a) a 4.4. pont szerinti változtatásokról és az utazási csomag
teljes díjára gyakorolt hatásról,

b) arról az észszerű határidőről, amelyen belül az Utazónak
tájékoztatnia kell az utazásszervezőt a 4.4. pont szerinti
döntéséről,

c) arról, hogy ha az Utazó nem ad választ a b) pontban említett
határidőn belül, a szerződés a határidő lejártát követő napon
megszűnik, valamint

d) a felajánlott másik utazási csomagról és annak díjáról.

Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést érintő módosítás
vagy az utazásszervező által felajánlott másik utazási csomag
alacsonyabb minőségű vagy értékű utazási csomagot
eredményez, az Utazó megfelelő díjengedményre jogosult.

4.6. Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést a 4.4. b) pontja
alapján az Utazó felmondja és nem fogad el másik utazási
csomagot, akkor a Tensi haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés
felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az

Utazónak az általa vagy a nevében befizetett teljesdíjat.

5. Hibás teljesítés

5.1. A Tensi felel az utazási szerződés megszegéséből eredő
károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az Utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki
az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási
szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a
szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság
mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett
be.

Az 5.1. pont b) és c) pontja esetén az utazásszervező Tensi, és az
utazásköz- vetítő köteles az Utazóval együttműködni és részére
segítséget nyújtani, ha nehéz helyzetbe kerül.

5.2. A Tensi a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett
közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna
el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi
egyezménykorlátozza. Ha az Utazó az utazási szolgáltatásra
vonatkozó szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási
szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegésével kapcsolatos
szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az
utazásközvetítőnél is bejelentheti.

5.3. Az Utazó az eset körülményeinek
figyelembevételével köteles haladéktalanul az utazási
szerződésben rögzített elérhetőségek valamelyikén
tájékoztatni az utazásszervezőt vagy az utazásközvetítőt az
utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott
valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt
szerződésszegésről.

5.4. A szerződésszegést a Tensi köteles orvosolni, kivéve, ha

a) az lehetetlen, vagy

b) aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az
érintett utazási szolgáltatások értékére figyelemmel.

Ha a Tensi a fenti bekezdésben megjelölt valamely ok miatt nem
orvosolja a szerződésszegést, az Utazó díjengedményre, illetve
kártérítésre jogosult.

- Ha a Tensi- 5.4. pont a) vagy b) pontjában megjelölt ok
kivételével - az Utazó által megállapított észszerű határidőn belül
nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazóezt maga is megteheti,
és kérheti a szükséges kiadások megtérítését. Az Utazó
határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására,
ha az utazásszervező azt megtagadja, vagy azonnali
beavatkozásra van szükség. Ebben az esetben a Tensi legfeljebb
a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának
összegéig köteles az Utazó igazolt költségeit megtéríteni. Az
ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a
szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét,
annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés
súlyát.

5.5. Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges sze az utazási
csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott módon nem
biztosítható, az utazásszervező Tensi köteles az Utazó részére
többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint a
szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb
minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani. Ha
a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az
utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározottnál, az
utazásszervező Tensi köteles az Utazónak megfelelő
díjengedményt biztosítani. Az Utazó kizárólag akkor utasíthatja
el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen
különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben
foglaltaktól, illetve ha a Tensi által ajánlott díjengedmény nem
megfelelő. Ha a szerződésszegés az utazási csomagra vonatkozó
szerződés lényeges tartalmát érinti, és az utazásszervező Tensi
az Utazó által megszabott észszerű határidőn belül azt nem
orvosolja, az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az
utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani, valamint
díjengedményt, illetve kártérítést követelhet.

5.6. Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges,
vagy azt a fenti bekezdés alapján az Utazó elutasítja, az Utazó
akkor is jogosult díj- engedményre, illetve kártérítésre, ha
felmondási jogát nem gyakorolta.

5.7. Ha az utazási csomag az Utazó szállítását is magában
foglalja, az utazásszervező Tensi az 5.6. és 5.7. pontban
foglaltakon túl haladéktalanul, az Utazót terhelő többletköltség
nélkül köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződésszerinti
közlekedési eszközzel gondoskodni az Utazó hazaszállításáról.

5.8. Ha az Utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés
szerinti haza- szállításának biztosítása elháríthatatlan és
rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az

utazásszervező Tensi köteles Utazónként - szükség szerint -
legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel
azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. Ha az Utazók jogairól
szóló, az Utazó visszautazásához igénybe veendő közlekedési

eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő,
ez utóbbi időtartam alkalmazandó.

5.9. A költségek 5.9. pont szerinti korlátozása nem

alkalmazandó a 1107/2006/EK rendelet 2. Cikkének a)
pontjában meghatározott mozgásában korlátozott személyekre
és az őket kísérő személyekre, a várandós nőkre és a kíséret
nélkül Utazó kiskorúakra, valamint a speciális, orvosi segítségre
szoruló személyekre, feltéve, hogy az utazásszervezőt legalább
negyvennyolc órával az utazási csomag kezdetét megelőzően
értesítették az említett sajátos igényekről. Az utazásszervező Tensi
az előző bekezdés szerinti felelősség korlátozása céljából nem
hivatkozhat elháríthatatlan és rendkívüli körülményekre, ha az
érintett közlekedési szolgáltató az Európai Unió általános
hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai alapján nem
hivatkozhatna ilyen körülményekre.

5.10. Az utazási csomag utazásközvetítő általi nyújtása esetén
az Utazó jogosult azutazási csomagteljesítésével kapcsolatos
észrevételeit, kéréseit és panaszait közvetlenül ahhoz az
utazásközvetítőhöz intézni, akitől az utazási csomagot
megvásárolta. Az utazásközvetítő köteles az Utazó észrevételeit,
kéréseit és panaszait haladéktalanul az utazásszervező felé
továbbítani. A határidők és elévülési idők betartása

tekintetében az utazásközvetítővel való közlés az
utazásszervezővel való közlésnek minősül.

5.11. Az utazásszervező az 5.11. pont szerinti körülmények
fennállása esetén is köteles indokolatlan késedelem
nélkülmegfelelő segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került
Utazónak.

A segítségnyújtási kötelezettség teljesítésére különösen

a) az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a
konzuli segítségnyújtásról való megfelelő tájékoztatás

nyújtásával és

b) a távközlési eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve a
helyettesítő utazási megoldás megtalálásához való

segítségnyújtással kerülhet sor.

5.12. Az utazásszervező Tensi az 5.12.
pontszerintiszolgáltatásért arányos díjra jogosult, ha a nehéz
helyzetet az Utazó szándékosan vagy gondatlanságból maga
idézte elő. E díj nem haladhatja meg az utazásszervező
ténylegesen felmerült költségeit.

6. Díjengedmény és kártérítés

6.1. Az Utazó díjengedményre jogosult azon időtartam

tekintetében, amely alatt nemvolt szerződésszerű a teljesítés,
kivéve, ha azutazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés az
Utazónak róható fel. Az Utazó kártérítés- re jogosult a Tensitől
minden olyan kárért, amely az Utazót a szolgáltatások nem
szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést indokolatlan

késedelem nélkül meg kell fizetni.

6.2. Az Utazó nem jogosult kártérítésre, ha az utazásszervező
bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az Utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki
az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglalt utazási
szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a

szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság
mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett
be.

6.3. Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási csomag
részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által fizetendő
kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyan ezek a
korlátozások alkalmazandók az utazásszervezőre is.

6.4. Ha nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a szolgáltatás
nyújtója által fizetendőkártérítés mértékét, az utazásszervező
által fizetendő kártérítés mértékére a Ptk. (2013. Évi V.törvény)
szerződésszegéssel okozott kár mértékére vonatkozó szabályai
alkalmazandók.

6.5. A Tensi az utazási csomagra vonatkozó szerződésben
korlátozza utazásszervező Tensi által fizetendő kártérítés

mértékét a szolgáltatás díja (a részvételi díj) 3x összegében. Ez
a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a

szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra, valamint
nem eredményezi azt, hogy a kártérítés összege alacsonyabb, mint
az utazási csomag teljes részvételi díjának háromszorosa.

6.6. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek
okozottkárért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.

6.7. Az Utazási Szerződés hibás teljesítése esetén az Utazó köteles
kifogását haladéktalanul bejelenteni az idegenvezetőnek /
Utazókísérőnek / helyszíni szolgáltatónak. A kifogás késedelmes
és nem szerződésszerű előterjesztéséből eredő károkért az Utazó
felelős (Ptk. 6:162.§). A Tensi idegenvezetője az Utazó
bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát
az Utazónak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy
az Utazó panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. A
helyi képviselő köteles Tensit haladéktalanul tájékoztatni,
továbbá a szükséges intézkedéseket nyomban megtenni.
Utazókísérő hiányában amennyiben a helyi szolgáltató a
panaszt nem orvosolta az Utazóazt az utazási irodát köteles
tájékoztatni, amelyet a Tensi az általa kiadott részvételi jegyen
megjelölt, valamint köteles a helyszínen jegyzőkönyvet
felvetetni.

Az Utazó kifogásait, az utazás tényleges befejezését követő 8
napon belül jogai érvényesítése érdekében köteles írásban a
Tensi tudomására hozni. Amennyiben az Utazó kifogásait nem
közölte a helyszínen orvoslás vagy jegyzőkönyvbe vétel
céljából, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az

utazásszervező mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége
alól.

6.8. A Tensi tájékoztatja az Utazót, hogy a vasúti

személyszállítást igénybe- vevőkjogairól éskötelezettségeiről
szóló 1371/2007/EK rendelet,atengeri Utazószállítók baleseti
felelősségérőlszóló 392/2009/EK rendelet, atengeriés belvízi
közlekedést igénybevevő Utazók jogairólszóló 1177/2010/EU
rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII.
törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított
beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén
nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, valamint az
1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény
korlátozza az utazásszervező kártérítési felelősségét, illetve
kártalanítási kötelezettségét.

6.9. Repülővel történő utazás eseténazutazásszervező felhívja
az Utazó figyelmét, hogy a 25/1999. (II. 12.)

Kormányrendelet alapján a légi személyszállítási szerződés az
utazásszervező és az Utazó között megkötött utazási

szerződéstől függetlenül, minden esetben kizárólag az Utazó és
a légitársaság között jön létre. A légi személyszállítási

szerződés teljesítésére a Ptk., a 2005. évi VII. törvénnyel
kihirdetettmontreali egyezmény, a 261/2004/EK rendelet, és a
25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet rendelkezései, valamint

a szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai
vonatkoznak.

6.10. Az utazásszervező Tensi felelősséget vállal az előző
pontban említett fuvarozók által nyújtott utazási szolgáltatás

megfelelő teljesítéséért. Az előző pontban meghatározott
fuvarozók utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése
miatt az Utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok
alapján megilletőkártérítést, illetve kártalanítást azemlített
jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól
követelhetik. Amennyiben az Utazó az előző pontban felsorolt
jogszabályok alapján őt megillető kártérítést, illetve
kártalanítást az utazásszervező Tensitől követeli, akkor a Tensi
a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mind-
addig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás
jogalapját és összegét azérintett fuvarozó el nem ismeri,
illetve az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős határozatában
meg nem állapítja.

Az utazásszervező Tensi szerződésszegése esetén a

szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott
kártérítés Utazónak járó összegéből az előző pontban
megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve
kártalanítások összegét levonja. A Tensi a hatályos polgári

perrendtartás alapján nem jogosult az Utazó személyfuvarozóval
szembeni igényérvényesítésére, képviseletére.

6.11. A repülős utazásokkal kapcsolatosan az
Utazótudomásul veszi, hogy a légitársaságok
üzletszabályzatai a Tensivel kötött utazási szerződésnek
nem részei. A Tensi a 2111/2005/EK rendelet
értelmében a repülős utaknál legkésőbbaz utazási
okmányok átadásakor tájékoztatja az Utazót a szerződő
és az üzemeltetőlégitársaság kilétéről. Az Európai Unión
belül működésitilalom alá eső légi fuvarozók közösségi
listája az alábbi weboldalon tekinthető meg:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-

ban/index_hu.htm

6.12. A kártérítéshez vagy díjengedményhez való jog nem
érinti az Utazónak a visszautasított beszállás és légijáratok
törlése vagy hosszúkésése esetén az Utazóknak nyújtandó
kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról,
és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló

Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK rendelete, a vasúti
személyszállítást igénybe vevő Utazók jogairól és

kötelezettségeiről szóló Európa Parlament és Tanács
1371/2007/EK rendelet, a tengeri Utazószállítók baleseti
felelősségéről szóló Európa Parlament és Tanács 392/2009/EK
rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő Utazók
jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló
Európa Parlament és Tanács 1177/2010/EU rendelet és az
autóbusszal közlekedő Utazók jogairól és a 2006/2004/EK
rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács
181/2011/EU rendelet, valamint a nemzetközi egyezmények
szerinti jogait. A túlzott mértékű kártérítés elkerülése
érdekében az e rendeletben előírt kártérítések és
díjengedmények összegét, illetve a hivatkozott rendeletek és
nemzetközi egyezmények szerinti kártérítések és díjengedmények
összegét le kell vonni egymásból.

6.13. A repülőutakkal kapcsolatosan az Utazó tudomásul veszi,
hogy:

előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy a
repülőtársaság cseréjére sor kerülhet,

az útipoggyász súlya légitársaságonként eltérő lehet, a túlsúlyért
az Utazónak a repülőtársaságok tarifa szerinti különdíját kell
fizetnie,

a poggyászok késéséért, elvesztéséért Tensi felelősséggel nem
tartozik.

A légitársasággal kapcsolatos kárigény az EU Bizottságának
261/2004. EK rendelete alapján érvényesíthető.

6.14. Az utazásszervező nem felel olyan szolgáltatások
elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése,
illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének
következtében maradnak el.

6.15. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús
események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti
jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások
fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért
Tensi felelősséget nem tud vállalni, kártérítési kötelezettséggel
nem tartozik, így az ezen okokból jelentkező
többletköltségek az Utazót terhelik.

6.16. A katalógusban, illetve a honlapon található általános
időjárási viszonyok tájékoztató jellegűek. Az iroda a
szolgáltatások természeti környezeténekrendkívüli okból
történt megváltozásáért (pl.: hóhiány, szélvihar, hirtelen
nagy mennyiségű csapadék) felelősséget nem vállal.

7. Útlevél, vízum, vám,deviza, és közegészségügyi

rendelkezések Az Utazóköteles azutazásra vonatkozó
mindenkori jogszabályokat, elő- írásokat (pl. útlevél-, vám-
és devizajogszabályok, egészségügyi előírások,

stb.) valamint a fogadó ország beutazási szabályait, törvényeit
és tradícióját betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek
elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az
Utazót terhelik.

8. Biztosítás

8.1. Az Utazó poggyászának őrizetéről, felügyeletéről
az utazás során az Utazó maga gondoskodik, kivéve, ha
azt tovább szállítás vagy megőrzés céljából Tensi vagy
közreműködője (pl. fuvarozó vállalat, légitársaság) átvette.

8.2. Arészvételi díj nem foglalja magában a baleset-, betegség-
és poggyászbiztosítás díját. Ez fakultatív jelleggel köthető.
Amennyiben a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást az

Utazó a Tensi közreműködésével köti meg, Tensi köteles a
biztosításikötvényt, az adott termék szabályzatát, illetőleg a
biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot a kifizetett
szolgáltatások igénybe vételére jogosító iratok átadásával

egyidejűlegaz Utazónak átadni. Kárigény felmerülése esetén az
Utazó közvetlenül jár el a biztosítótársasággal szemben.

Az Utazónak a biztosítás keretében meg nem térült kára
tekintetében Ptk. szabályai az irányadóak.

Tensi által szervezett egyéni és csoportos utazások esetén

(kivéve hajóutak, belföldi utazások, egyes egyéni idegenforgalmi
szolgáltatások és a nem utazási csomagban vásárolt menetrend
szerinti repülőjegyek) az útlemondási biztosítás a részvételi díj

részét képezi. A Tensi Kft., mint szerződő az Európai Utazási
Biztosító Zrt-vel útlemondásra és útmegszakításra
(továbbiakban: Stornobiztosítás) vonatkozócsoportos biztosítást
kötött, melyhez az Utazó az utazás megrendelésével egyidejűleg
csatlakozhat. Ezen szerződés értelmében a Storno biztosítás
kockázatviselése kiterjed az utazási szerződésben Utazóként
megjelölt természetes személyekre, feltéve, hogy az utazási
szerződésben feltüntetett utazási díj/biztosítási díj a foglalással
egyidejűleg hiánytalanul megfizetésre került a Tensi Kft. vagy
megbízottja felé. Ebben az esetben a Biztosító kockázatviselése
az utazásképtelenségre vonatkozóan az utazási szerződés
megkötésével egyidejűleg kezdődik meg. A biztosításidíj minden
esetben a teljes utazási díj lemondás esetén bánatpénz-köteles
része továbbiakban biztosított összeg alapján kerül
meghatározásra. A biztosítás minden esetben önrészesedést
tartalmaz, melyet a biztosító által kifizetett szolgáltatási összegből (a
biztosított összeg %-os része, a lemondás pillanatában esedékes
bánatpénz-sáv alapján) levonásra kerül. Az útlemondási biztosítás
díja a lemondási költség/bánatpénz-köteles részvételi díj de
legfeljebb a maximális biztosítási összeg 1,4%-a, kivéve egyéni és
csoportos tengeri hajóutak, ahol 1,5%-a. A maximális biztosítási
összeg személyenként ötmillió forint, foglalásonként és biztosítási

eseményenként nyolcmillió forint. A biztosítás önrészesedésének
mértéke a részvételi díj aktuális lemondási költség/bánatpénz
összegének a 20%-a, de minimum 10 000 Ft/fő. Csoportos
utazások és egyes egyéni utazás esetén a légitársaságok által
nem visszatéríthető repülőtéri illeték összege is kötbérköteles
részvételi díj, így azokra is felszámításra kerül az útlemondási
biztosítás, melyről tájékoztatást a foglaláskor biztosítunk. Az
útlemondási biztosítás szerződési feltételei szerint
utazásképtelenségnek az alábbi esetek bizonyulnak:
biztosított vagy közeli hozzátartozó előzmények nélküli
heveny megbetegedése, balesete, illetve halála. A biztosítási
szerződés részét képezik az EUB2017-07BSTjelű Biztosítási
feltételek. Az utazási szerződés feltételeinek elfogadásával
egyidejűleg az utazási szerződés Szerződője, az Utazó
nyilatkozik arról, hogy a biztosítási feltételeket megismerte,
és az abban foglaltakat magára és az Utazókra vonatkozóan
kötelezőnek fogadja el. Az útlemondási biztosítás szerződési
feltételei az utazási szerződés szerves részét képezik. Az
útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és
ügyféltájékoztató megtekinthető a
www.tensi.hu internetes
oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban.

8.3. Hajóutak esetén a részvételi díj nem tartalmazza a
kötelező jelleggel kötendő útlemondási biztosítást, melynek díja
az utazás részvételi díjához automatikusan hozzászámolandó.
Hajóutakhoz kötendő útlemondási biztosítás feltételei azonosak
a 8.3. pont szerinti feltételekkel.

8.4. Egyes egyéni külföldi idegenforgalmi szolgáltatások,
belföldi utazások, sportprogramok (pld. futballcsomagok,

Forma1) és a nem utazási csomagban vásárolt menetrend szerinti
repülőjegyek esetén a részvételi díj nem tartalmazza az
útlemondási biztosítást, és nem tartalmazza a betegség-,
baleset- és poggyászbiztosítást. Útlemondási biztosítás a foglalt
szolgáltatás kezdetét megelőző 30. napig köthető meg. 30 napon
belül kezdődő szolgáltatásra vonatkozóan kizárólag a szerződés
megkötésekor, az előleg befizetésévelköthető meg (fakultatív
útlemondási biztosítás mértéke: 5%, fakultatív kombi sztornó
biztosítás mértéke 2,5%-4% típustól függően).

8.5. Tensi tájékoztatja a szerződő felet, amennyiben nem tesz
eleget a hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj
visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az Utazó
az igényének érvényesítése végett közvetlenül az Európai

Utazási Biztosító Zrt-hez fordulhat.

A szolgáltatásitevékenység folytatásának szabályairól szóló 2009.
évi LXXVI. Tv. 34.§ szerint részletesen tájékoztatjuk, hogy a Tensi
Kft. az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló többször
módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, (a
78/2005. (IV.28.) Korm. rendelet 3.§-a szerint) szerződést
kötöttaz Európai Utazási Biztosító Zrt-vel címe: 1132 Budapest,
Váci út 36-38. Tel. (+36-1)
452-35-80, ugyfelszolgalat@eub.hu.
A vagyoni biztosíték területi hatálya: a Tensi Kft. által
Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás,
valamint a belföldről belföldre történő utazások.

A biztosítás kötvény száma KT-KE-869-20210922, kelte: 2021.11.02. A
biztosítás kezdete: 2022.01.01., a biztosítás lejárata: 2022.12.31.

A Tensi az Utazó javára szóló biztosítást köt amennyiben a

személyszállítás az utazási csomag része. Az Utazó javára szóló
biztosítás az Utazó hazaszállítására és kényszerű

túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben az
utazásszervező fizetésképtelenné válna.

8.6. Ha az Utazó az utazásszervező vagy az utazásközvetítő
közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve
poggyászbiztosítást, valamint ha az utazásszervező az Utazó
javára szóló biztosítást kötött, az utazásszervező, illetve az
utazásközvetítő köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási
termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító
bizonylatot az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti
szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával
egyidejűleg az Utazónak átadni.

9. Incentive vagy egyéb csoportos céges utazásokra
vonatkozóan a Tensi az utazás megrendelőjével eseti szerződést
köt, melynek feltételei a beszállítók egyedi, a csoportra
vonatkozó feltételein alapulnak, így eltérhetnek a jelen utazási
feltételektől.

10. Személyes adatok védelme

10.1. A Tensi az Utazókkal és az adott foglaláson szereplő
harmadik személyekkel (a továbbiakban Utazó) kapcsolatos
személyes adatokat kezel és dolgoz fel. A Tensi a közte, és az
Utazó közötti szerződés megkötése és végrehajtása során az
Utazó által megadott és a TENSI által befogadott azonosító és elérhetőségi adatokat kezeli. A Tensi a személyi adatfeldolgozással
kapcsolatos minden kérdést az alábbi elérhetőségeken: +36-1-345-
1505 telefonszámon, az
info@tensi.hu e-mail címen, vagy postani
úton a Tensi Kft., 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1. szám alá
küldött levélben fogad.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos teljes
tájékoztató megtalálható a
www.tensi.hu oldalon.
10.2. Amennyiben az Utazóazegészségi állapotára vonatkozó
személyes adatokat ad meg a TENSI számára,tudomásul veszi és a
szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Tensi a szerződés teljesítése során ezeket a személyes adatokat
kezelje az Adatvédelmi Tájékoztató szabályai szerint.

10.3. A személyes adatok feldolgozása során a Tensi célja annak
biztosítása, hogy mindenben megfeleljen a hatályos
jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek,
így különösen, de nem kizárólagosan:

 az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
(GDPR),

 azelektronikuskereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

A Tensi kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az
iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon
keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat
védelemben részesítse, és az érintettek információs

önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Tensi által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a
Pp. általános szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel

rendelkező bíróság jár el.

11.2. Felek tudomásul veszik, hogy kötelesek a szerződéskötési
tárgya- lások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és

megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a
szerződést érintő lényeges körülményekről. Felek tudomásul
veszik, hogy ha a szerződés nem jön létre, az a fél, aki az
Együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét a szerződéskötési
tárgyalások során megszegte, köteles a másik fél ebből származó
kárát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános
szabályai szerint megtéríteni.

11.3. A Felek kizárnak minden szokást, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban

megegyeztek, és minden gyakorlatot, amelyet egymás között
kialakítottak. Felek kizárják az adott üzletágban a hasonló
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és
rendszeresen alkalmazott szokást is.

11.4. A Tensi által szervezett vagy közvetített, bármely egyéni
és csoportos külföldi utazás során a nyelvtudás hiányából
eredő félreértésekért Tensi nem vállal felelősséget.

11.5. Tensi ügyeleti telefonszáma nyitva tartási időn túl

hétköznap, ill. hétvégén és ünnepnapokon +36-70-4545-555,
hajós Utazók számára: +36-70-4545-597, repülőjegyet vásárló
Utazók részére: +36-70-4545-756.

11.6. Az utazási feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi
a szerződés megkötésekor átadott ”Hasznos tudnivalók”.

11.7. A kormányrendelet 3. § (2) bekezdésében, a 6. § (3)
bekezdésében, a 10. § (3), (6) és (10) bekezdéseiben, a 15. § (1)
bekezdése második mondatában, a 17. § (1)-(3), (5), (7) és (8)
bekezdéseiben, a 19. § (1) bekezdés c) pontjában és (4)
bekezdésében, a 25. §-ában, valamint a 29. § § (1)-(2) és (4)
bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése esetén a
fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) meghatározott
szabályok szerint. A 4. § (1) bekezdésében és a 14. §-ban foglalt
rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár
el a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a
továbbiakban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint, ha a
jogsértés az a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A fenti
bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában
fogyasztóvédelmi rendelkezések.

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a
fogyasztók 2017.január 1-től panaszaikkal elsősorban a
területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak
(elérhetőség:
http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti

Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános utazási
feltételek elkészítésekor:

1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440
Budapest, Pf. 1., http://
www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium)

11.8. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
rendelkezései szerint az Utazó (fogyasztó) a lakóhelye szerint
illetékes Kereskedelmi és Ipar- kamara mellett szervezett

békéltető testülethez is fordulhat, ha panaszügyének rendezését
a TENSI-nél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

ATENSI esetében: A Budapesti Békéltető Testület (székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím:
1253 Budapest, Pf.: 10. E-mai
lcím:bekelteto.testulet@bkik.hu,
F
ax: 06 (1) 4882186, Telefon: 06 (1) 488 21 31).
11.9. Tensi lehetőséget biztosít arra, hogy a szerződéskötést
megelőzően az Utazó megismerje az általános szerződési

feltételeket. A Tensi külön tájékoztatja az Utazót minden olyan
feltételről, ami eltér a szokásos gyakorlattól.

11.10. A
www.tensi.hu honlapon meghirdetett csoportos
utazások részvételi díja 1 EUR = 365 Ft, 1 USD = 335 Ft
devizaközépárfolyamig érvényesek. Az ezt meghaladó

árfolyamváltozást a Tensi jogosult áraiban érvényesíteni. A Tensi
egyes külföldi utazások árait a HUF árak mellett EUR-ban vagy
USD-ben határozza meg. Az Utazónak lehetősége van a
megadott részvételi díj valutában történő befizetésére, vagy a
befizetés napján érvényes Erste Bank valuta eladási árfolyamon
számított forintban történő befizetésre. Az ajánlat kiadása és a
tényleges befizetés közötti árfolyamváltozást a Tensi Kft. jogosult
áraiban érvényesíteni.

A katalógusban, szórólapokon és a
www.tensi.hu oldalon
esetlegesen előforduló sajtóhibákért a Tensi felelősséget nem
vállal.

Felelős Kiadó: Tensi Kft.

Utazó nyilatkozata figyelemmel a Ptk 6:78. §-re:

Tudomással bírok arról, hogy

 az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél
elfogadta.

 külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között
kialakult gyakorlatnak.

Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől, és a leírt feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha
azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

A fentiek alapján kijelentem, hogy:

 az utazásszervező lehetőséget biztosított, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerjem az általános szerződési feltételeket, és ezeket elfogadom,

 az utazásszervező külön tájékoztatott minden olyan feltételről, ami eltér a szokásos gyakorlattól, így különösen a hajóstársaság által gyakorolt kártérítési politikáról.
 
Ajánlatot kérek Megosztom Vendégkönyv